Friday, January 6, 2012

going to north pole

10度已經要穿這麼多衣服,如果再冷一點,我想像不到如何再加添衣服呢!另,多謝孜媽這件外衣,真的真的(身、心)很暖!

妹妹心想:著咁多衫,仲以為要去天山!

2 comments:

卡臣 said...

唔好去天山呀!

小孜媽 said...

妹妹好靚! 件褸不算出色,妹妹衬得佢好靚!