Friday, October 29, 2010

drawing feelings

又是從how to talk抄的橋。

你算是易動怒的孩子。你不會摔東西,但會大叫大嚷,也說過要離家出走。

"你可以畫給我看你有多生氣嗎? "

你拿起畫版使勁畫,將整幅都填滿。

"嘩,你真的有這麼氣!咿,但你看,還是有一點點開心在這、這、和這呀(指著空隙)。"

然後你再畫一幅、兩幅、三幅...很奇妙的,黑色的地方會一幅又一幅的減少,開心的空白處會一幅又一幅的增加。

你說:看,現在有這麼多開心!

我高興看到現在你生氣時,有時候會記起找塊畫版發洩。將來的路總會遇上不如意的人和事,但願你會記起怎樣叫自己冷靜下來,將負能量擊退。

IMG_4636

4 comments:

Jessica said...

呢個都係好辦法喎,下次有機會等我試吓對我兩個仔有冇效。

Agnes Leung said...

You are a very creative good mom ah! =]

孜媽 said...

大人行不行得通?又,我老公可否向你學二招?靜靜的叫我畫畫,那多好。

amy said...

jessica: 試過話我知!

agnes: 我都係抄橋咋!

孜媽: 不如一家人一齊畫都好喎!